Kontrola przesłanych plików

Realizacja zlecenia jest możliwa po kontroli przysłanych do drukarni plików. Pierwszy etap weryfikacji przeprowadza automatyczny program sprawdzający poprawność techniczną projektu. Drugi etap polega na bezpłatnym sprawdzeniu plików przeprowadzonym przez naszych grafików. Dzięki temu większość problemów technicznych zostaje usunięta.

Prawidłowe przygotowanie pliku zawsze należy do Państwa, w związku z tym przed wysłaniem pliku należy dokładnie sprawdzić jego poprawność. W przypadku  odrzucenia pliku konieczne jest jego poprawienie, co z kolei  wydłuża termin realizacji zamówienia o czas potrzebny na poprawę projektu i jego ponowne przesłanie do systemu.

W sytuacji kiedy graficy znajdą problem, ustawiają status zamówienia „błąd pliku”, o czym zostają poinformowani Państwo drogą mailową. W uwagach pojawiają się informacje określające rodzaj problemu i sugestie jak plik poprawić.

 

Elementy weryfikowane przez grafików:

 • zgodność zamówienia z plikiem - określenie zgodności zamówionego produktu z przesłanym plikiem.

 • wymiary projektu - dostosowanie wymiarów projektu do zamówienia.

 • ilość stron projektu - sprawdzamy czy ilość stron przesłanego projektu zgadza się z zamówieniem.w przypadku kiedy w zamówieniu jest określenie - druk druk dwustronny (4+4) a przesłany plik ma jedną stronę – pojawi się informacja błąd pliku.

 • spady - brak spadów w projektach uniemożliwia prawidłowe wykonanie pracy. Zawsze w takim przypadku ustawiany jest status „błąd pliku”

 • bezpieczne marginesy - sprawdzamy czy teksty w pracy nie są zbyt blisko linii cięcia. Minimalna bezpieczna odległość to 3mm. W tym zakresie nie sprawdzamy innych elementów projektu – grafik, ramek itp. ponieważ trudno jest określić czy jest to błąd czy też Państwa świadomy wybór kompozycji graficznej.

 • obecność overprintów/ich brak - w takim przypadku dla obiektów w kolorze 100% czarnego jest zadawana opcja overprint (nadruk), dla pozostałych kolorów obiektu opcja overprint jest usuwana jeśli jest w projekcie. Plik po takich modyfikacjach trafia do druku.

 • kolorystyka - projekty przygotowane w przestrzeni RGB oraz w kolorach spotowych (jeśli nie są przedmiotem zamówienia) są konwertowane do CMYK zgodnie z profilem Coated Fogra 39. Drukarnia cmyk24.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce wynikające z automatycznych konwersji na CMYK. W przypadku przesłania plików PDF z załączonymi profilami kolorystycznymi, profile te są usuwane. Po weryfikacji projekt trafia do druku.

 • czcionki - sprawdzamy czy wszystkie czcionki w projekcie są zmienione na krzywe. W przypadku błędu pojawia się status „błąd pliku”.

 • orientacja stron - sprawdzamy czy strony projektu mają tę samą orientację względem siebie. Jeśli pierwsza strona projektu ma orientację poziomą a druga – pionową, praca otrzyma status „błąd pliku”

Weryfikacja opcji dodatkowych

W niektórych produktach dostępne są opcje dodatkowe. W przypadku zamówienia dodatkowej z opcji– jej poprawność w pliku jest również weryfikowana

 • poprawność falcowania - w miarę możliwości nasz pracownik sprawdza, czy układ projektu zgadza się z zamówionym falcowaniem, np. czy teksty nie wchodzą na linię falcowania, czy grafika sąsiednich łamów nie jest przesunięta względem linii łamania. Jednak nie jest możliwe by nasz pracownik przewidział Państwa koncepcję projektu graficznego. Dlatego tylko bardzo nietypowe lub budzące wątpliwości przypadki niezgodności są sygnalizowane zmianą statusu na „błąd pliku”. Brak reakcji w tym zakresie nie jest podstawą do ewentualnej reklamacji druku.

 • lakier punktowy UV - sprawdzamy minimalne grubości linii, wielkość tekstu, czy obiekty mają zadane 100% koloru czarnego

Duże doświadczenie w zakresie poligrafii pozwala na szeroką weryfikację projektów przesłanych przez Państwa, w przypadku dostrzeżenia innych niż wspomniane problemów - grafik może ustawić „błąd pliku”.

Weryfikacji nie podlegają:

 • treść merytoryczna

 • grafika, tekst w tym jakość i poprawność

 • walory estetyczne projektu

 • dobór kolorów, jasności/kontrastu zdjęć,

 • układ użytków - obowiązuje zasada obracania prawo/lewo, nie odwracamy prac góra/dół

 • czy projekt zawiera niestandardowe kolory klienta z palety barw użytkownika

W przypadku jeśli celowo niektóre elementy projektu graficznego przekraczają bezpieczne wartości (np. teksty są bliżej linii cięcia niż 3mm, na ulotkach falcowanych grafika jest celowo umieszczona niezgodnie z liniami łamania) – należy w zamówienia w polu „uwagi” umieścić informacje o tym.